Türkiye Uzay Ajansı'na Alınacak Uzman ve Uzman Yardımcılarında Aranacak Şartlar ve Görevleri Açıklandı: İşte Detaylar

38
9
4
1
0
Türkiye Uzay Ajansı, bugünkü Resmî Gazete'de bir yönetmelik yayımladı. Ajans, bu yönetmelikle bünyesine katacağı uzman ve uzman yardımcılarında aranacak şartları ve sahip olacakları görev ve sorumlulukları açıkladı.

Aralık 2018’de kurulan Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye’nin uzay hedeflerine ulaşmasını sağlayacak kadrosuna yönelik önemli bir yönetmelik paylaştı. Bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği’ ile birlikte uzay teknolojileri uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikler, bu kişilerin çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumlulukları ile giriş ve yeterlilik sınavları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Toplamda 34 maddeden oluşan yönetmelik, ilk olarak uzay teknolojileri uzman yardımcılığı kadrosuna alınacak kişiler için yapılacak giriş sınavını açıkladı. Buna göre giriş sınavı, yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü yapılacak ve adaylar, KPSS puanı en yüksek olandan başlayacak şekilde sınava çağrılacak. Yazılı sınavdan en az 70 puan almak gerekirken, en yüksek puandan başlanarak adaylar sözlü sınava çağrılacak.

Giriş sınavına başvuru şartları:

türkiye uzay ajansı

Duyurusu Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından yapılacak olan giriş sınavına başvurmak isteyen adaylar, şu şartları karşılamak zorunda olacak:

 • 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • En az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme, iktisat, mühendislik, havacılık ve uzay bilimleri fakültelerinden; astronomi ve uzay bilimleri, uzay bilimleri ve teknolojisi, matematik, istatistik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi ve dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • KPSS’den belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,
 • Gerekli görüldüğü takdirde, YDS’den en az C seviyesinde olmak üzere giriş sınavı ilanında belirtilen seviyede veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Uzman yardımcılığında tez yazmak zorunlu olacak:

Uzman yardımcılığında başarılı olan adaylar hakkında yapılacak inceleme sonucunda bu kadroya atanmasına engel bir durum bulunmadığı tespit edildiğinde aday, uzman yardımcılığı kadrosuna atanacak. Uzman yardımcıları, tez yazmakla yükümlü olacak ve uzmanlık adaylığında geçen süre dahil en az üç yıl fiilen çalışmış olmak zorunda olacak.

Bu şartları karşılıyorsa, yeterlik sınavına girmeye hak kazanacak. Uzman yardımcılığından uzmanlığa atanmak içinse yeterlik sınavında başarılı olmak ve uzmanlığa atama yapılacağı tarih itibarıyla geçerli olan, dil yeterliliğini kanıtlayan belge sunmak zorunda olacak.

Uzman yardımcılığında başarısız olunursa kadrodan çıkarılacak:

Eğer uzman yardımcısı, verilen ilave süre içinde tezlerini sunmazsa veya ikinci kez hazırladığı tezi kabul ettiremezse; ikinci yeterlilik sınavında da başarı gösteremezse veya belirtilen süre içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getiremezse, uzman yardımcısı unvanını kaybedecek. Kişi, Başkanlıkta durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanacak.

Uzmanlar ve uzman yardımcılarının görevleri ne olacak?

türkiye uzay ajansı

Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri:

 • Refaketine verildiği uzmana, görev tanımında bulunan görevlerin yapılmasında yardımcı olmak.
 • Daire başkanı veya refakatinde görevlendirildiği uzman tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

Uzmanların görev ve yetkileri:

 • Daire başkanı tarafından birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek,
 • Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak,
 • Başkanlık hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm birliğinin ve standardın sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak,
 • Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,
 • Başkanlığın görev alanına giren konularda proje önerileri getirmek ve geliştirmek,
 • Görevlendirildikleri konularda Başkanlık içinde ya da başka kurumlarda eğitimler vermek,
 • Görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmaları takip etmek,
 • Görevli olduğu konularda, Başkanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak,
 • Refakatine verilen uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
 • Daire başkanı tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

Uzman yardımcıları ve uzmanların sorumlulukları:

 • Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesinden, sıralı amirlerine karşı sorumludur.
 • Uzmanlar, refakatine verilen uzman yardımcılarının en iyi şekilde yetiştirilmesine özel bir önem verir ve bu amaçla refakat boyunca uzman yardımcılarının, meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmesini gözetir.

Uzman ve uzman yardımcıları, daire başkanlıkları altında oluşturulan gruplar halinde çalıştırılabilecek. Grup içinde en az 5 yıl görev yapmış olan uzman, koordinatör olarak görevlendirilerek grup üyeleri arasında iş bölümü ve iş birliği sağlayarak işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olacak.

Uzman ve uzman yardımcıları, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla akademik çalışma yapmak üzere yurt dışına gönderilebilecek.

Yönetmeliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

38
9
4
1
0
Emoji İle Tepki Ver
38
9
4
1
0