Türkiye’de Bilişim Suçlarına Hangi Cezalar Veriliyor?

52
22
11
5
4
İnternet ve kitle iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, suçların işlendiği ortamlar da değişti. Türk Ceza Kanunu’nda, bilişim suçları ayrı başlıklar altında değerlendiriliyor. Peki bu başlıklar neler ve hangi cezai yaptırımları var?

Bir zamanlar denizlere nam salan korsanları artık bilişim sistemleriyle tanıyoruz. Korsanların amaçları ise her zaman aynı kaldı: Çalmak, alıkoymak, yıpratmak, manipüle etmek ya da haksız kazanç elde etmek.

Türk Ceza Kanunu, bilişim ve bilişimle ilişkili olan suçlar karşısında yaptırımlar için yargı uygulayıcılarına bazı direktiflerde bulunuyor. İşlenen suçun niteliği, suçun şekli, pişmanlık durumu gibi bazı etmenler, hakimlerin yaptırım kararlarında rol oynayabiliyor. Verilen cezaların detaylarına geçmeden önce, söz konusu suçların kanunen hangi başlıklar altında değerlendirildiklerini bilmekte fayda var.

 

TCK’ye göre bilişim suçlarının çeşitleri:

  • Bilişim Sistemine Yönelik Suçlar,
  • Sistemi Engelleme, Bozma Verileri Yok Etme Veya Değiştirme,
  • Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

Bu maddeler haricinde, sosyal medyadan hakaret gibi bir durumda hakimler, bilişim suçları başlığı altında değerlendirme yapmıyorlar. Adı üzerinde, mecra ya da ortam farketmeksizin ortada bir hakaret durumu söz konusu olduğu için, hakarete maruz kalan kişi tarafından bir şikayet durumu olması gerekiyor. Bu konuyu, bilişim suçlarına ve cezalarına değindikten sonra ayrıca ele alacağız.

TCK 243 ila 246 numaralı maddeleri, bilişim sistemine yönelik suçları sınıflandırıyor:

Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Girme suçu (TCK 243):

“Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. (2) Fıkra-Yukarıda ki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

Sistemi Engelleme, Bozma Verileri Yok Etme Veya Değiştirme (TCK 244):

Bu TCK maddesi, bir önceki maddenin uzantısı niteliğinde olup, bilişim sistemine giren suçlunun hangi eylem ya da eylemleri gerçekleştirdiğine durumları değerlendiriyor. Bir bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, değiştirme, verileri erişilemez kılma, başka yere gönderme ve veri ekleme şeklinde farklı değerlendirme koşullarının olduğunu belirtelim. TCK bu maddeye ilişkin suçlara karşı şu yaptırımlara sahip:

1. Fıkra: Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

2. Fıkra: Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren var olan verileri başka bir yere gonderen kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

3. Fıkra: Bu fiille bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşun ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

4. Fıkra: Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde iki yıldan altı aya kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması (TCK 245):

Eğer işlenen bilişim suçunda finansal bir yön varsa, konu banka müşterisi olan vatandaşın mağduriyetiyse TCK’da ayrı bir başlık altında değerlendirme yapılıyor. Burada da tıpkı TCK 244. maddede olduğu gibi farklı değerlendirme konuları mevcut:

1. Fıkra: Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

2. Fıkra: Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK’da Bilişim Suçları başlığı altında yer alan 246. maddede ise “Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması” konusu ele alınıyor. Tüzel kişiler, hukukta bir şirket ya da kamu kurumu olarak bilinir. Maddenin açıklaması ise TCK’da şu şekilde verilmiş durumda: 

“Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.”

TCK’ya göre bilişim ortamından faydalanarak işlenen hakaret, kişisel gizliliğin ihlali, terör örgütü propagandası gibi suçlar da başka bir yazımızın konusu olacak. Bilişim dünyasındaki varlığınızın, hukuki olarak nasıl korunduğunu daha iyi öğrenmek için bizi takipte kalın.

Kaynak : https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html
52
22
11
5
4
Emoji İle Tepki Ver
52
22
11
5
4